Asianajotoimisto
Matti Penttinen

työturvallisuus

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Jos kyseessä on vuokratyöntekijä, se käyttäjäyritys, jolle vuokratyöntekijä työtä tekee, huolehtii työntekijän turvallisuudesta työssä. Huolehtimisvelvoitteen täyttääkseen työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työturvallisuuslaki sääntelee sekä työnantajan että työtekijän velvollisuuksista työturvallisuuden takaamiseksi. Se sisältää säännöksiä työergonomiasta ja työpisteen asianmukaisesta valaisemisesta lähtien aina vaarallisten aineiden käsittelyyn. Työntekijällä tulee olla asianmukainen työpiste ja työvälineet. Työturvallisuussäännökset koskevat myös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuutta. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain siihen pätevöitynyt työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on estettävä. Lisäksi työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajan on etukäteen varauduttava onnettomuustilanteisiin ja annettava työntekijälle tarpeellinen opetus ja ohjaus työpaikan olosuhteisiin.

Lisäksi omat säännökset koskevat vaarallisten aineiden käyttöä ja niille altistumista.

Työnantajan velvollisuus on järjestää työ siten, että onnettomuuksien vaara on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan on huolehdittava tarpeellisista pelastautumisohjeista sekä ensiavusta.

Erityisesti raskaana olevien työntekijöiden osalta työnantajan on otettava huomioon työn vaarat sekä sikiölle että työntekijälle. Työnantajan on pyrittävä siirtämään raskaana oleva työntekijä muuhun hänelle soveltuvaan tehtävään, mikäli työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa.

Työturvallisuussäännökset koskevat myös työssä esiintyvää häirintää ja epäasiallista kohtelua. Työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi siitä tiedon saatuaan.

Työantaja on velvollinen pitämään työturvallisuuslain ja sen perusteella annetut työpaikkaa koskevat säännökset työntekijöiden näkyvillä työpaikalla. Työntekijöillä puolestaan on velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita sekä mahdollisuuksien mukaan ehkäistä vikoja ja puutteellisuuksia ja ilmoitettava niistä työnantajalle.

Mikäli työnantaja laiminlyö työturvallisuudesta huolehtimisen, hänet voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta tai työturvallisuusrikoksesta.