Asianajotoimisto
Matti Penttinen

TYÖEHTOSOPIMUS

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimuksella sovitaan usein esimerkiksi palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja työsuhteen eduista. Osa työehtosopimuksella sovituista määräyksistä on sellaisia, että niistä löytyy sääntelyä muualta työlainsäädännöstä, mutta merkittävä osa sääntelystä koskee eri alojen erityiskysymyksiä, joihin ei muussa lainsäädännössä ole puututtu. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja. Työehtosopimuksella voidaan vahvistaa kollektiiviset työ- ja palkkaehdot tiettyä toimialaa, ammattiryhmää tai jopa yksittäistä yritystä varten niiden erityistarpeista lähtien.

Yleisten velvoiteoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimuksella on mahdollista sopia vain sopimusosapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Työehtosopimukset tekevät tässä suhteessa poikkeuksen, sillä työehtosopimuksilla voidaan asettaa sopijajärjestöjen jäsentyönantajille ja – tekijöille velvoitteita, joita näiden on noudatettava keskinäisissä työsopimuksissaan. Työehtosopimus työehtosopimuslain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Työehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista. Työntekijän ja työnantajan välillä solmittavalla työsopimuksella ei voida sopia pätevästi työehtosopimuksen määräyksiä huonoimmista työsuhteen ehdoista. Työehtosopimukseen sidottujen työnantajien on pidettävä alalla sovellettava työehtosopimus työntekijöiden nähtävillä työpaikalla, jotta työntekijät voivat tutustua työehtosopimuksen määräyksiin. Mikäli työntekijän ja työnantajan välillä solmittu työsopimus on ristiriidassa työsuhteessa noudatettavan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus siltä osin mitätön. Tällöin ristiriitaisen sopimusehdon sijaan noudatetaan työehtosopimuksen vastaavaa määräystä.

Työehtosopimuksen yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että kaikkien sopimusalalla olevien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä kaikkiin työntekijöihin, kuuluipa työnantaja työnantajaliittoon tai ei. Yleissitovilla työehtosopimuksilla on tarkoitus turvata järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdot. Yleissitovia työehtosopimuksia on noin 130 kappaletta. Yleissitovien työehtosopimusten suuresta lukumäärästä huolimatta kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole sovellettavissa yleissitovaa työehtosopimusta, vaan näissä tilanteissa työsuhteen ehdot määräytyvät lähinnä pakottavan työlainsäädännön ja työsopimuksen perusteella.