Asianajotoimisto
Matti Penttinen

IRTISANOMISPERUSTE

Työsopimuksen irtisanomiseen tulee aina perustua lakiin. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tämä lain säännös on pakottava, eli laista poikkeavista irtisanomisperusteista ei voida sopia toisin niin työsopimuksella kuin työehtosopimuksellakaan.

Työsopimus voidaan irtisanoa joko työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla tai taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Molempia irtisanomisperusteita koskee aina myös asiallisen ja painavan syyn vaatimus.

Työntekijästä johtuvana tai häneen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Lisäksi työntekijän henkilöön liittyvänä irtisanomisperusteena voidaan pitää sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Jos irtisanomisperusteena on työntekijän velvoitteiden laiminlyönti tai työsopimuksen vastainen toiminta, on tämän laiminlyönnin vaikutettava niin vakavalla tavalla työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen, että sopimussuhteen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. Laissa ei ole tyhjentävästi esitetty, milloin työntekijän laiminlyöntiä on pidettävä niin vakavana, että se oikeuttaa työsopimuksen irtisanomisen. Irtisanomisperusteen käsillä olo ratkaistaan aina tapauskohtaisesti kyseisen tilanteen olosuhteet huomioiden. Lisäksi työntekijän irtisanominen hänen henkilöstään johtuvilla syillä edellyttää kohtuusarviointia, eli sen arviointia, onko irtisanominen kohtuullinen seuraus työntekijän menettelystä.

Työnantajan on vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun peruste tuli hänen tietoonsa. Lisäksi työnantajan on aina ennen työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuvaa työsopimuksen irtisanomista kuultava työntekijää irtisanomisen perusteena olevista seikoista.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet täyttyvät silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajan tulee kuitenkin ensisijaisesti selvittää, olisiko työntekijä sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin ja olisiko irtisanominen siten vältettävissä.

Työntekijää ei saa irtisanoa vähäisillä tai näennäisillä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työsopimuslakiin on myös kirjattu, että perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet. Irtisanomisperustetta ei ole myöskään silloin, kun töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.