Asianajotoimisto
Matti Penttinen

työsopimuksen purkaminen, purkuperuste

Halutessaan päättää työsopimuksen on työnantajalla tai työntekijällä irtisanomisen vaihtoehtona työsopimuksen purkaminen. Työsopimuksen päättäminen purkamisella on ankarampi tapa kuin irtisanominen, sillä se on mahdollista vain erittäin painavasta syystä ja se päättää työsuhteen välittömästi. Työsuhteesta johtuvat velvoitteet, palkanmaksu ja työntekovelvollisuus, päättyvät välittömästi purkamisen tultua toisen osapuolen tietoon. Sekä toistaiseksi voimassa oleva että määräaikainen työsuhde voidaan päättää purkamalla.

Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijän voida kohtuudella olettaa jatkavan työsuhdetta edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällaisia velvoitteiden laiminlyöntejä ovat muun muassa työturvallisuuden törkeä vaarantaminen tai palkan maksamatta jättäminen. Työsopimuksen purkaminen ei ole sallittua esimerkiksi työntekijän saatua paremman työtarjouksen vaan tällöin hänen on noudatettava irtisanomisaikaa.

Työnantaja voi purkaa työsuhteen samoin edellytyksin kuin työntekijä. Vain työntekijän vakava sopimusrikkomus antaa työnantajalle oikeuden purkaa työsopimus. Työnantaja ei saa purkaa työsopimusta työn teettämisolosuhteissa tapahtuneiden muutosten, esimerkiksi huonon taloudellisen tilanteen vuoksi, vaan työnantaja voi käyttää irtisanomista tai lomauttamista.

Työsopimuslaissa ei ole erikseen mainittu tiettyjä purkuperusteita, mutta kyseessä voi olla niin työssä, työhön verrattavissa olosuhteissa tai jopa työntekijän vapaa-aikana tapahtunut menettely. Sopimusrikkomus, esimerkiksi epäasiallinen käyttäytyminen, voi kohdistua työnantajan lisäksi työtovereihin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin. Olennaista on, että teko vakavasti horjuttaa osapuolten luottamusta toisiinsa.

Oikeuskäytännössä työnantajalla on ollut purkuperuste kun työntekijä on jättänyt olennaisilta osin työnsä tekemättä, ollut useasti luvatta poissa töistä, käyttänyt päihteitä työpaikallaan tai harrastanut kilpailevaa toimintaa. Nämäkin kuitenkin edellyttävät, että teko on ollut törkeä ja usein työntekijää on jo useasti varoitettu aiemmin tällaisesta käytöksestä. Sairauden vuoksi työsopimusta on hyvin vaikea purkaa, mutta pitkäaikainen tai lopullinen työkyvyttömyys voi oikeuttaa työsopimuksen purkamiseen.

Edellä mainitun luottamuspulan yms. lisäksi työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena, jos työntekijä on ollut luvattomasti poissa työpaikalta yhtäjaksoisesti vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen.