Asianajotoimisto
Matti Penttinen

yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset toimeksiantosopimusta koskevat ehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy:n kanssa tehtyihin toimeksiantosopimuksiin toimeksiantosopimusta täydentävinä ehtoina, ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin erikseen kirjallisesti sovittu. Toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia.

2. Sopimusosapuolet

2.1. Sopimusosapuolina ovat Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy (jäljempänä toimeksisaaja) ja toimeksiannon antanut asiakas (jäljempänä toimeksiantaja tai asiakas).
2.2. Toimeksiantaja ja hänen yhteystietonsa ilmenevät toimeksiantosopimuksesta.
2.3. Toimeksisaajan yhteystiedot ovat seuraavat:

Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy
Museokatu 8 A
00100 Helsinki
kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 1531010-8
matti.penttinen@mattipenttinen.fi
Puhelin (09) 141 360, Fax (09) 141 286
www.mattipenttinen.fi

2.4. Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaajan Y-tunnus on 1531010-8 ja arvonlisäverotunniste on FI15310108.
2.5. Toimeksisaajan puolesta asiaa hoitaa vastuuhenkilönä ensisijaisesti toimeksiantosopimukseen merkitty lakimies
2.6. Toimeksisaajan asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä "asianajaja”-ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

3. Asianajotoimeksiannon sisältö

3.1. Toimeksianto koskee asianajopalvelua, joka erikseen määritellään toimeksiantosopimuksessa.

4. Hinta ja maksuehdot

4.1. Toimeksisaaja veloittaa tehdystä työstä palkkiona kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palkkion. Voimassa oleva hinnasto on saatavissa toimistosta.
4.2. Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu tai sähköposti) on 0,2 tuntia (12 minuuttia). Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
4.3. Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta normaalin palkkion mukainen hinta. Lisäksi veloitetaan verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut.
4.4. Kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan vaiheittain kulloinkin sovittujen toimenpiteiden tultua tehdyiksi. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkio ja kulut laskutetaan viimeistään oikeusasteittain päätöksen antamisen jälkeen. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.
4.5. Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa palkkioennakko sekä ennen toimeksiannon vastaanottamista että toimeksiannon kestäessä. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.
4.6. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle peritään laillinen viivästyskorko.
4.7. Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.

5. Oikeusturvavakuutus- ja oikeusapuasioita koskevat ehdot

5.1. Toimeksiantajalle on annettu ohjeistus mahdollisen oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun käyttämisestä.
5.2. Toimeksisaaja on oikeutettu laskuttamaan toimeksiantajalta palkkion ja kulut siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa.
5.3. Oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan oikeusapuasioita koskevia säännöksiä.
5.4. Mikäli toimeksiantajalle on myönnetty oikeusapua, tulee hänen viipymättä ilmoittaa toimeksisaajalle, jos hänen tuloissaan tapahtuu olennaisia muutoksia.

6. Asianajotoimeksiannon hoitaminen

6.1. Asianajotoimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi.
6.2. Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja toimeksiantosopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
6.3. Asiakirjoja ja tiedoksiantoja voidaan lähettää myös telefaxina toimeksiantajan antamaan numeroon.
6.4. Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä.
6.5. Toimeksisaaja on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle.
6.6 Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa.
6.7. Jos toimeksisaajan vastuuhenkilö ja muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

7. Vastuunrajoitus

7.1. Kuluttaja-asiakkaan osalta toimeksisaajan vastuu on rajoittamaton.
7.2. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta toimeksisaajan ja sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteinen enimmäismäärä mahdollisesta toimeksiannon hoitamisen yhteydessä aiheutetusta vahingosta on Suomen Asianajajaliiton kulloinkin vahvistaman varallisuusvahinkovakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärä. Sopimushetkellä se on 200.000 euroa.
7.3. Jos vahinko on aiheutettu tahallisella tai törkeän huolimattomalla menettelyllä, on vahingon aiheuttaja velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

8. Vastuuvakuutus

8.1. Toimeksisaajalla on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on varallisuusvahingoissa 200.000 € sekä henkilö- ja esinevahingoissa 500.000 €. Toimeksisaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen ehdoista huolimatta kohdan 7 mukaisen vastuunrajoitusehdon mukaisesti. Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on ​Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 Pohjola,
puh. 03 03 03 03, https://www.op.fi/pohjolavakuutus

9. Erimielisyys palkkion suuruudesta tai asianajotoimeksiannon hoitamisesta

9.1. Mikäli toimeksiantaja pitää toimeksisaajan esittämää laskua virheellisenä tai liian suurena, toimeksiantajalla on mahdollisuus saattaa palkkiota koskeva erimielisyys arvioitavaksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnassa. Mikäli toimeksiantaja on muutoin tyytymätön toimeksisaajan palveluun, hän voi kannella Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.
9.2. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa mahdollinen palkkiota koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
9.3. Kuluttaja-asiakas voi Suomessa saattaa riita-asian myös toimeksiantajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Muu kuin kuluttaja-asiakas voi saattaa riita-asian toimeksisaajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

10. Kuluttajansuojalain mukainen tietojen vahvistamisvelvollisuus ja etätoimeksianto

10.1. Kuluttajansuojalain mukaisen tietojen vahvistamisvelvollisuuden täyttämiseksi toimeksisaaja ilmoittaa, että kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle yllä mainittuun osoitteeseen 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta. Mikäli palvelun suorittaminen asiakkaan suostumuksella on jo aloitettu, ei peruuttamisoikeutta ole.

11. Ohjeita toimeksiantajalle ja toimeksiantajan velvollisuudet

11.1. Toimeksiantajan on viipymättä ilmoitettava muuttuneet yhteystietonsa toimeksisaajalle.
11.2. Mikäli toimeksiantaja saa oikeudesta tai viranomaiselta haasteen, kutsun istuntoon, lausumapyynnön tai muuta toimeksiannon kohteena olevaan asiaan liittyvää aineistoa, tulee siitä viipymättä ilmoittaa toimeksisaajalle. On ensisijaisen tärkeää, että ilmoitus tiedoksi saaduista haasteista tehdään viipymättä, jotta toimeksisaaja voi varata oikeudenkäyntiin aikaa ja että kaikki tarvittavat valmistelutoimet asiakirjojen tilaamisineen ja todistajien kutsumisineen ehditään suorittaa riittävän ajoissa ennen oikeudenkäyntiä. Lausumapyyntöjen osalta ilmoittaminen on tärkeää, etteivät määräajat lausuman antamiselle ehdi kulua umpeen. Toimeksisaaja ei yleensä saa erikseen tietoa haasteesta ja oikeudenkäynnin ajankohdasta, vaan tiedonsaanti on asiakkaan ilmoituksen varassa.
11.3. Toimeksiantajan on ilmoitettava toimeksisaajalle viipymättä myös vastapuolen mahdollisista yhteydenotoista ja kaikista muutoksista olosuhteissaan, joilla voi olla hoidettavan toimeksiannon kannalta merkitystä.
11.4. Toimeksiantajalla on velvollisuus hakea toimeksiantoon liittyvät asiakirjat yhden (1) vuoden kuluessa toimeksiannon päättymisestä. Mikäli toimeksiantaja ei hae asiakirjoja tämän ajan kuluessa, toimeksisaajalla on oikeus hävittää muut kuin asiakkaalle kuuluvat alkuperäiset asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat alkuperäiset tuomiot ja päätökset, perinnönjako- ja osituskirjat, vaikka ne olisi saatu muualta toimeksiannon puitteissa sekä toimeksiantajalle tuotetut asiakirjat, kuten perukirjat, jakokirjat, testamentit, sopimukset jne. Hävitettäviä asiakirjoja ovat ainakin esitutkintapöytäkirjat, kopiot toimeksiantajan asiakirjoista ja kirjeenvaihto.

12. Voimassaolo ja huomautukset

12.1 Toimeksiantosopimuksen voimaantulo
Toimeksiantosopimus tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksynyt. Ellei asiasta erikseen muuta sovita, toimeksiantosopimus tulee voimaan ja asiassa ryhdytään toimenpiteisiin vasta, kun asiassa on saatu myönteinen oikeusapu- tai oikeusturvapäätös tai kun toimeksiantaja on maksanut sovitun ennakon.
12.2. Toimeksiantosopimuksen päättyminen
Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa, sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
12.3. Huomautukset
Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset edellä mainittuja toimeksiannon ehtoja koskevat huomautuksensa vastuulliselle asianajajalle kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantosopimuksen päiväyksestä lukien. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot.
12.4. Vakioehtojen voimassaolo
Nämä ehdot ovat voimassa 17.7.2019 alkaen.