Asianajotoimisto
Matti Penttinen

työsopimus ja määräaikainen työsopimus

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jota sovelletaan lähtökohtaisesti kaikissa työsuhteissa. Lakia sovelletaan vaikka sen noudattamisesta ei olisi sovittu, sillä työsopimuslaki on ns. pakottavaa oikeutta. Työsopimuslaissa on säädetty muun muassa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista sekä työsopimuksen päättämisestä. Tärkeimmät poikkeukset lain soveltamisalasta ovat julkisoikeudelliset palvelussuhteet (virkasuhteet) sekä työskentely, jonka katsotaan kuuluvan tavanomaisen harrastustoiminnan piiriin. Näissä tapauksissa työsopimuslaki ei tule sovellettavaksi.

Työsopimus tarkoittaa lain mukaan sopimusta, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus suositellaan tehtäväksi kirjallisena, koska riitatilanteessa voi muuten olla vaikea näyttää toteen sopimuksen sisältöä. Työsopimus voidaan kuitenkin tehdä pätevästi myös suullisesti tai sähköisesti.

Työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, ellei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassaolo tarkoittaa, että työsopimus on voimassa jatkuvasti aina siihen asti, kunnes joko työntekijä tai työnantaja päättää työsopimuksen.

Määräaikainen työsopimus on voimassa vain määrätyn, ennalta sovitun ajan tai tietyn työtehtävän päättymiseen asti. Määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle on aina oltava perusteltu syy. Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi vakituisen työntekijän sijaisena työskentely sairausloman, äitiysloman tai muun vastaavan poissaolon ajan. Jos määräaikainen työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta ja ilman perusteltua syytä, on sitä pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Käsillä voi myös olla tilanne, jossa työnantajan aloitteesta on tehty useita perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia ilman perusteltua syytä. Tällöin on katsottava, että kaikki määräaikaiset työsuhteet muodostavat yhden ainoan toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen.