Asianajotoimisto
Matti Penttinen

työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen voi päättää irtisanomalla työsopimuksen. Sopimuksen irtisanomisen on kuitenkin tapahduttava laissa määrättyjen edellytysten mukaisesti – muutoin kyseessä on laiton irtisanominen. Olennainen merkitys on myös sillä, onko irtisanomisen tehnyt työnantaja vai työntekijä. Työsopimuksen irtisanominen koskee vain toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, sillä määräaikainen työsuhde loppuu määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa.

Työntekijä voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättymään ilmoittamalla irtisanoutumisestaan työnantajalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Tämän jälkeen alkaa irtisanomisaika, jonka päättyessä työsuhde päättyy, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisaika työntekijän irtisanoutuessa on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Koska työlainsäädännön tarkoituksena on ollut suojata työntekijää, on työnantajan irtisanomisoikeutta rajoitettu. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisista ja painavista syistä. Työntekijään liittyvä irtisanominen edellyttää työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai työntekoedellytysten olennaista muuttumista. Lain mukaan tällaisena syynä ei voida pitää esimerkiksi sairautta tai vammaa, työntekijän osallistumista ammattiyhdistyksen toimeenpanemaan lakkoon tai muuhun työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän ideologista tai uskonnollista vakaumusta eikä työntekijän turvautumista oikeusturvakeinoihin, esimerkiksi hakemalla palkkasaataviaan oikeusteitse.

Työnantajan tulee myös antaa työntekijälle mahdollisuus korjata toimintansa, mikäli työntekijään liittyvä asiallinen ja painava irtisanomisperuste on ilmennyt. Työnantajan on lisäksi vedottava irtisanomisen taustalla olevaan perusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan tiedon perusteesta. Kohtuullinen aika arvioidaan aina tapauskohtaisesti, mutta käytännössä sen on katsottu olevan noin yksi kuukausi. Työntekijää on myös aina kuultava irtisanomistilanteessa.

Työnantajalla on myös oikeus irtisanoa työntekijä, mikäli tarjolla olevan työn määrä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tällaista oikeutta ei työnantajalla kuitenkaan ole, jos se on ottanut ennen irtisanomista uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin eikä toiminta ole muuttunut vastaavana aikana. Työnantajalla ei ole myöskään oikeutta irtisanoa työntekijää, mikäli työnantaja on järjestänyt töitä uudelleen esimerkiksi tehostamalla tiettyjä työprosesseja, mutta tosiasiallisesti töiden määrä ei ole vähentynyt.

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen noudatetaan erilaisia irtisanomisaikoja kuin työntekijän irtisanoutuessa. Irtisanomisajat ovat seuraavat:

– 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden

– yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta

– kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä, mutta enintään kahdeksan vuotta

– neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan, mutta enintään 12 vuotta

– kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Irtisanomisajasta voidaan sopia myös erikseen, mutta se ei saa olla yli kuusi kuukautta. Mikäli irtisanomisaikaa ei noudateta, työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle irtisanomisajan palkan.

Jos työnantaja irtisanoo sopimuksen lain vastaisesti, on se velvollinen suorittamaan työntekijälle korvauksen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.