Asianajotoimisto
Matti Penttinen

TYÖOIKEUS

Työoikeus on oikeudenala, jolla säännellään ja määritellään palkkatyövoiman käyttöön liittyviä kysymyksiä, siis työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Oikeudenalajaottelussa työoikeus katsotaan kuuluvaksi yksityisoikeuteen. Työoikeus on eriytynyt sopimusoikeudesta omaksi oikeudenalakseen, koska lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi antaa työsuhteessa erityistä painoarvoa työntekijän oikeusturvalle. Työoikeuden piiriin voidaan lukea kaikki työntekoon liittyvät kysymykset, muun muassa kysymykset työsuhteen aloittamisesta ja päättämisestä, työsopimuksesta, työajoista ja vuosilomista sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työoikeudelle läheinen oikeudenala on virkamiesoikeus, joka koskee kunnan ja valtion virkamiesten julkisoikeudellisia palvelussuhteita.

Työoikeutta sääntelevät lait voivat olla luonteeltaan joko pakottavia tai tahdonvaltaisia. Työoikeuteen kuuluu sekä kansallisia että kansainvälisistä oikeuslähteistä peräisin olevia oikeuslähteitä. Työoikeutta säätelevät normit ovat tärkeitä työn ohjauksessa ja hallinnassa, koska työsuhteet ovat suurin ja tärkein ansiotyön ryhmä. Työoikeudellisen sääntelyn yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien katsottu olevan työntekijän suojelu, koska työntekijän voidaan katsoa olevan heikommassa asemassa suhteessa työnantajaansa. Tällaiset sosiaalipoliittiset, työntekijän suojaksi säädetyt lainsäännökset ovat luonteeltaan vähimmäispakottavia. Suojelun tarkoituksesta johtuen on täysin sallittua, että pätevästi voidaan sopia työntekijälle paremman tasoisesta etuudesta.

Työoikeuden alaan voidaan lukea kuuluvaksi myös työmarkkinoiden ohjaus ja kontrolli. Kollektiivitason keskeisinä toimijoina työmarkkinoilla ovat molempien työelämän toimijoiden osapuolten, siis sekä työnantajien että työntekijöiden, etujärjestöt. Etujärjestöjen tekemillä työehtosopimuksilla siirretään yksittäisten työsopimusten osapuolten väliset kysymykset esimerkiksi palkoista ja muista työsuhteen ehdoista pois työpaikoilta ratkaistavaksi säännöllisin väliajoin uusittavissa sovitteluratkaisuissa, työehtosopimuksissa. Työoikeudellisesti merkittäviä toimijoita ovat myös erilaiset organisaatiot, kuten esimerkiksi erikoistuomioistuimena työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvia riitoja käsittelevä työtuomioistuin sekä erilaiset työriitojen sovitteluelimet ja työsuojeluorganisaatiot.