Tellimuse üldtingimused

1. Rakendusala

1.1. Tellimuse üldtingimused
Neid lepingutingimusi rakendatakse kõikide Advokaadibüroo Matti Penttinen Oy (Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy) sõlmitud kliendilepingute täiendavate tingimustena, kui kliendiga pole nimelt teisiti eraldi kirjalikult kokku lepitud. Tellimusel rakendatakse Soome seadusandlust.

2. Lepingu osapooled

2.1. Lepingu osapooled on Advokaadibüroo Matti Penttinen Oy (edaspidi büroo) ja tellimuse esitanud klient (edaspidi tellija või klient).
2.2. Tellija ja tema kontaktandmed ilmnevad kliendilepingust.
2.3. Büroo kontaktandmed on järgmised:

Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy
Museokatu 8 A
00100 Helsinki
alaline asukoht: Helsinki
Registrikood: 1531010-8
matti.penttinen@mattipenttinen.fi
Telefon (09) 141 360, Fax (09) 141 286
www.mattipenttinen.fi/

2.4. Büroo on registreeritud patendi- ja registrivalitsuse hallatavasse äriregistrisse. Büroo registrikood on 1531010-8 ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber on FI15310108.
2.5. Büroo eest asjaga tegeleb vastutava isikuna eelistatult kliendilepingusse märgitud jurist.
2.6. Büroo advokaadid on märgitud Soome advokaatide liidu (Suomen Asianajajaliitto) hallatavase advokaatide nimekirja. Advokaatide kasutatav “asianajaja”-ametinimetus on antud Soomes. Advokaatide järelvalveasutus on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
tel. (09) 6866 120
fax (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

3. Õigusabi tellimuse sisu

3.1. Tellimus puudutab õigusabiteenust, mis määratletakse kliendilepingus.

4. Hind ja maksetingimused

4.1. Büroo esitab arve tehtud töö eest tasu parajasti kehtiva hinnakirja alusel. Kehtiv hinnakiri on saadaval advokaadibüroos.
4.2. Miinimumarvestus toimingu (nt telefoninõupidamise või e-kirja) eest on 0,2 tundi (12 minutit). Arvele lisatakse tellimuse täitmisest tekkinud kulud vastavalt tekkinud kuludele.
4.3. Võimalike sõitude osas lisatakse arvele sõiduaja eest tavalise tasu kohane hind ja Soome maksuameti maksuvabade sõiduhüvitiste otsuse kohased sõidukulud.
4.4. Kogunenud tasude ja kulude kohta esitatakse arved etapiviisiliselt, kui kokkulepitud toimingud on tehtud. Kohtuasjade osas kogunenud tasude ja kulude kohta esitatakse arve hiljemalt pärast vastava kohtuastme otsust. Kolmandatele osapooltele makstavate kulude kohta võidakse arve esitada eelnevalt. Muust vahearveldusest lepitakse eraldi kokku.
4.5. Bürool on õigus esitada ettemaksuarve nii enne tellimuse vastuvõtmist kui tellimuse jooksul. Ettemaks võetakse vähendusena arvesse lõplikus arves.
4.6. Maksetähtaeg on 14 päeva arve koostamiskuupäevast. Hilinenud maksele lisatakse seadusjärgne viivis.
4.7. Eelnevalt mainitud tasudes ja kuludes sisalduv käibemaks tuleb tasuda vastavalt hetkel kehtivale maksumäärale.

5. Õiguskaitsekindlustuse ja riikliku õigusabi tingimused.

5.1. Tellijat on juhendatud võimaliku õiguskaitsekindlustuse või riikliku õigusabi kasutamse võimalusest.
5.2. Bürool on õigus nõuda tellijalt tasude ja kulude maksmist selles osas, mida kindlustusfirma ei hüvita.
5.3. Riikliku õigusabi arvelduses järgitakse riikliku õigusabi seadusesätteid.
5.4. Kui tellijale on tehtud positiivne riikliku õigusabi otsus, peab ta viivitamatult teatama, kui tema sissetulekud oluliselt muutuvad.

6. Õigusabiteenuse osutamine

6.1. Õigusabitellimus täidetakse hoolsalt ja professionaalselt järgides professionaalse eetika põhimõtteid. Professionaalse eetika juhendid on loetletud Soome Advokaatide liidu kodulehel www.asianajajaliitto.fi.
6.2. Büroo võib saata tellimusega seotud e-kirju kliendilepingus märgitud aadressil või tellija poolt eraldi teatatud aadressil.
6.3. Dokumente ja teateid võib saata ka faksi teel tellija antud numbrile.
6.4. Tellimuse eest vastutav isik võib kasutada büroo teenistuses olevate isikute abi.
6.5. Bürool on õigus vahetada vastutavat isikut ilma sellest tellijale ette teatamata.
6.6 Bürool on õigus kasutada tellimuse täitmisel ka kolmandate isikute abi ja õigus hankida eksperdihinnanguid siis, kui see on tellimuse täitmiseks vajalik. Kui sellest tekivad tellimuse mahuga arvestades märkimisväärsed kulud, peab välise abi hankimise eelnevalt tellijaga kokku leppima.
6.7. Kui büroo vastutav isik ja muu volitatu teenistuses olev tellimuse täitja ei saa ajutiselt tellimusega seotud ülesandega tegeleda teatud ajal (näiteks kohtus esindamisel), võidakse antud ülesande täitmiseks kasutada väljaspoolset isikut, kellel on vastav pädevus. Sellest peab teavitama tellijat nii kiiresti, kui see on takistuse liigiga arvestades võimalik.

7. Vastutuse piiramine

7.1. Tarbija osas on büroo vastutus piiramatu.
7.2. Teiste kui tarbijate osas on büroo ja tema teenistuses olevate isikute vastutuse maksimaalne kogusumma võimalikust tellimuse täitmisel tekitatud kahjust Soome Advokaatide liidu hetkel kehtiva varalise kahju kindlustuse miinimummäär. Lepinguhetkel see on 200.000 eurot.
7.3. Kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse käigus, on kahjutekitaja kohustatud hüvitama kahju kogu ulatuses.

8. Vastutuskindlustus

8.1. Volitatul on oma tegevuse jaoks vastutuskindlustus, mille maksimummäär on varalise kahju puhul 200.000 € ja isiku- ja esemekahju puhul 500.000 €. Volitatu vastutus piirneb kindlustustingimustest hoolimata 7. punkti vastutuse piiramise kohaselt. Vastutuskindluse andnud kindlustusfirma on IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, PL 4, 00025 IF, yritysasiakkaat@if.fi, tel. 010 19 16 00, www.if.fi.

9. Erimeelsus tasu suuruse või õigusabitellimuse täitmise kohta

9.1. Juhul kui tellija peab büroo esitatud arvet ekslikuks või liiga suureks, on tellijal võimalus saata tasu puudutav eri-meelsus hindamiseks Soome Advokaatide liidu järelvalvekomisjoni. Juhul kui tellija on muus osas rahuolematu volitatu teenindusega, võib ta kaevata Soome Advokaatide liidu järelvalvekomisjoni.
9.2. Tarbijal on ka õigus saata võimalik tasu puudutav erimeelsus tarbijakaitseametile käsitlemiseks.
9.3. Tarbija võib Soomes taotleda tsiviilasja menetlust ka oma elukohajärgses kohtus. Muu kui tarbija võib taotleda tsiviilasja menetlust volitatu alalise asukoha kohtus.

10. Tarbijakaitseseaduse andmete kinnitamise kohustus ja kaugtellimus

10.1. Tarbijakaitseseaduse järgne andmete kinnitamise kohustuse täitmiseks büroo teatab, et tarbijast kliendil on õigus tühistada telefoni, kirja, e-kirja, kodulehe või muu kaugsidevahendi teel tehtud leping teatades sellest advokaadibüroole ülalpool mainitud aadressil 14 päeva jooksul selle dokumendi vastuvõtmisest. Juhul kui teenuse osutamisega on juba kliendi nõusolekul alustatud, tühistamisõigust ei ole.

11. Kliendijuhendid ja kliendi kohustused

11.1. Klient peab viivitamata teata oma kontaktandmete muutustest.
11.2. Kui klient saab kohtust või ametkonnast hagi, kutse istungile, vastulausepalve või muud tellimusega seotud materjali, peab sellest viivitamatult teavitama advokaadibürood. On esmatähtis, et teavitatakse viivitamatult, et advokaadibüroo saaks kohtuprotsessiks aega broneerida ja et kõik vajalikud ettevalmistavad toimingud nagu dokumentide tellimine ja tunnistajate kutsumine jõutaks teha varakult enne kohtu-istungit. Vastulausepalvete osas on kohene teavitamine vajalik, et vastulause esitamise tähtaeg ei läheks üle. Advokaadibüroo ei saa tavaliselt eraldi teavitust hagi ja kohtuistungi kuupäevast, vaid teabe saamine sõltub kliendi antavast infost.
11.3. Klient peab viivitamatult teavitama advokaadibürood ka vastaspoole võimalikest ühendusevõtmistest ja kõikidest muutustest oma olukorras, millel võib olla tellimuse suhtes tähtsust.
11.4. Klient kohustub oma tellimusega seotud dokumentidele järgi minema ühe (1) aasta jooksul tellimuse lõppemisest. Kui klient ei tule dokumentidele järgi selle aja jooksul, advokaadibürool on õigus hävitada muud kui kliendile kuuluvad originaaldokumendid. Need dokumendid on algupärased kohtu- ja muud otsused, pärandi ja abieluvara jagamise tunnistused isegi kui need on saadud mujalt tellimuse täitmiseks ja kliendile koostatud dokumendid, nagu pärandvara loetelud, kruntimisdokumendid, testamendid, lepingud jne. Hävitamisele lähevad vähemalt eeluurimisprotokollid, koopiad kliendi dokumentidest ja kirjavahetus.

12. Kehtivusaeg ja märkused

12.1 Kliendilepingu jõustumine
Kliendileping jõustub kui kumbki osapool on selle oma allkirjaga või muul viisil heaks kiitnud. Kui asjas midagi muud kokku ei lepita, jõustub kliendileping ja asjaga hakatakse tegelema alles siis, kui on saadud positiivne õigusabi – või õiguskaitseotsus või kui klient on tasunud kokkulepitud ettemaksu.
12.2. Kliendilepingu lõppemine
Kui kumbki osapool on täitnud kliendilepingujärgsed kohustused, lepingu kehtivus lõpeb ilma eraldi ülesütlemiseta. Klient võib lõpetada antud lepingu koheselt millal iganes. Advokaadibüroo võib loobuda tellimusest ainult advokaatide professionaalse eetika juhendite kohaselt.
12.3. Märkused
Klient peab esitama võimalikud eelpool mainitud tellimustingimusi puudutavad märkused vastutavale advokaadile kirjalikult hiljemalt 14 päeva jooksul antud kliendilepingu kuupäevast alates. Muul juhul klient on antud tingimused heaks kiitnud.
12.4. Üldtingimuste kehtivus
Need üldtingimused kehtivad alates 17.07.2019.

error: Alert: Content is protected !!