Kollektiivleping

Kollektiivleping on töötajate organisatsiooni ja tööandja või tööandjate organisatsiooni vaheline leping alakohastest töötingimustest. Kollektiivlepingus lepitakse tihti kokku näiteks palgad ja ületunnitööhüvitised, tööajad, puhkused ja töösuhte hüved. Osa kollektiivlepinguga kokkulepitud määrustest on sellised, et nende kohta on olemas sätted ka mujal tööseadustikus, aga suur osa määrustikust käib eri alade spetsiifiliste küsimuste alla, mida pole mujal tööseadusdikus. Kollektiivlepingud on tihti tegevusalakohased ja seotud töötaja erialaga. Kollektiivlepinguga võib kinnitada kollektiivsed töö- ja palgatingimused teatud tegevusalal, erialal või isegi eraldi ettevõttes selle erivajadustega arvestades.

Üldiste kohustisõiguslike põhimõtete kohaselt on lepingus võimalik kokku leppida lepingu osapoolte omavahelised õigused ja kohustused. Kollektiivlepingud on selles suhtes erand, sest kollektiivlepinguga võib määrata lepingu organisatsioonide tööandja- ja töötajaliikmetele kohustusi, mida nad peavad järgima omavahelistes töölepingutes. Kollektiivleping tähendab kollektiivlepinguseaduse kohaselt lepingut, milles üks või mitmed tööandjad või registreeritud tööandjate liit lepivad kokku ühe või mitme registreeritud töötajate liiduga tingimustes, mida töölepingutes või töösuhetes peab järgima.

Kollektiivlepingus lepitakse kokku töösuhte miinimumtingimused. Töötaja ja tööandja vahelises töölepingus ei või õiguspädevalt kokku leppida kollektiivlepingu määrustest halvemaid töösuhte tingimusi. Kollektiivlepinguga seotud tööandjad peavad pidama alal kasutatavat kollektiivlepingut nähtaval kohal, et töötajad saaks kollektiivlepingu määrustega tutvuda. Kui töötaja ja tööandja vaheline tööleping on vastuolus töösuhtes järgitava kollektiivlepinguga, on tööleping selles osas kehtetu. Sellisel juhul järgitakse vastuolulise lepingutingimuse asemel kollektiivlepingu vastavat määrust.

Kollektiivlepingu üldkohustatavus tähendab seda, et kõik sellel alal olevad tööandjad peavad järgima kollektiivlepingu määruseid kõikide töötajate suhtes olenemata sellest, kas tööandja on tööandjate liidu liige või mitte. Üldkohustava kollektiivlepingu eesmärk on kindlustada organiseerumata tööandjate teenistuses olevate töötajate töösuhete miinimumtingimused. Üldkohustavaid kollektiivlepinguid on umbes 130 tükki. Suurest hulgast hoolimata kõikidel aladel ei ole rakendatavat üldkohustatavat kollektiivlepingut, vaid nendel puhkudel töösuhte tingimused määratakse esmajoones kohustava tööseadustiku ja töölepingu alusel.

error: Alert: Content is protected !!